Απο τις εργασίες καθαριότητας στις 28-6-2019                   

Καθαριότητα 4 και 5 -7 -2019